Regulamin

Regulamin

serwisu www.matmawglowie.pl


§ 1

Postanowienia Ogólne

Definicje:

Regulamin: niniejszy regulamin, określający warunki i zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego www.matmawglowie.pl, będący również regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Usługodawca: Matura w Głowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000601156, NIP 5223053800, REGON 36371173100000, adres e-mail biuro@maturawglowie.pl, który świadczy usługi drogą elektroniczną. Usługodawca jest administratorem Serwisu.

Użytkownik: osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Serwis: serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.matmawglowie.pl, umożliwiający dostęp i korzystanie z testów z zakresu matematyki oraz korzystanie z innych usług, o których mowa w Regulaminie.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną: wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

Usługa: wszelkie świadczenia Usługodawcy realizowane w ramach Serwisu, wskazane w Regulaminie, z zastrzeżeniem iż wykonanie wybranej przez Użytkownika usługi uzależnione jest od uzyskania Dostępu do Serwisu lub założenia przez Użytkownika Konta oraz zawarcia z Usługodawcą Umowy o dostępie do Usługi, a następnie uiszczenia przez Użytkownika opłaty za wybraną usługę.

Umowa o dostęp do Usługi: zawierana na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie umowa o świadczenie usług na odległość, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002r., na podstawie której Usługodawca wykona Usługę na rzecz Użytkownika.

Dostęp do Serwisu: każdy zainteresowany korzystaniem z Serwisu, w zakresie usługi dostępu do bazy testów umożliwiających ćwiczenie on-line umiejętności z matematyki (zgodnie z wybranym abonamentem), ma możliwość zarejestrowania się w Serwisie poprzez swój adres e-mail, konto na portalu Facebook lub Google+ i wyrażenie obligatoryjnych zgód. Uzyskanie Dostępu do Serwisu nie jest jednoznaczne z założeniem Konta.

Konto: elektroniczny zbiór informacji zawierający dane Użytkownika, umożliwiający korzystanie z wybranych przez Użytkownika Usług przewidzianych w ramach Serwisu, w tym usług dodatkowych tj. oferowanych Użytkownikowi w trakcie korzystania z Serwisu za pośrednictwem wyświetlanych boxów informacyjnych.

Opłata: opłata należna Usługodawcy od Użytkownika na podstawie Umowy o dostęp do usługi, ustalana zgodnie z aktualnym na dzień zawarcia Umowy o dostęp do usługi Cennikiem. Aktualny Cennik zamieszczony jest w Serwisie, tutaj lub przy zamówieniu.

Serwis Płatność: serwis płatności on-line umożliwiający Użytkownikowi dokonanie Opłaty za Usługę, na zasadach oraz z wykorzystaniem różnych metod oferowanych przez dany serwis płatności.

Kod promocyjny: kod dystrybuowany przez Usługodawcę według odrębnie określonych kryteriów, w związku z prowadzonymi przez Usługodawcę albo jego partnerów akcjami promocyjnymi. Kod promocyjny umożliwia dostęp do Serwisu na zasadach każdorazowo określonych przez Usługodawcę, o których Użytkownik informowany będzie po otrzymaniu takiego kodu.

Celem pełnego i prawidłowego korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, skrzynki pocztowej e-mail, przeglądarki zasobów internetu umożliwiającej wyświetlanie stron www. z włączoną obsługą plików "cookies". Usługodawca niniejszym zaleca korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych: Google Chrome 50.0.2661, Mozilla Firefox 45.0.2. Uwaga: Usługodawca zastrzega, iż wyłączenie obsługi "cookies" uniemożliwi Użytkownikowi pełne i niezakłócone korzystanie z Serwisu, w szczególności może uniemożliwić skorzystanie z niektórych Usług.

W przypadku udostępnienia Użytkownikom możliwości korzystania z Serwisu poprzez aplikację mobilną (na zasadach wskazanych w ofercie Usługodawcy), Użytkownik zainteresowany usługą musi posiadać na urządzeniach zaktualizowaną wersję aplikacji oraz dokonać dodatkowego logowania/rejestracji w aplikacji mobilnej, według wymagań takiej aplikacji.

§ 2

Rejestracja w Serwisie

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest na dwóch poziomach poprzez Dostęp do Serwisu oraz Konto:
  1. wybierając opcję Dostęp do Serwisu zainteresowany dokonuje rejestracji w Serwisie za pomocą adresu e-mailowego, konta na Facebooku lub Google+ i po wyrażeniu obligatoryjnych zgód załączonych w boxie rejestracyjnym.
  2. wybierając opcję Konto zainteresowany dokonuje rejestracji w Serwisie poprzez wypełnienie odpowiedniego wygenerowanego przez Serwis formularza wraz z udzieleniem obligatoryjnych zgód. Pozytywne zakończenie tego etapu skutkuje założeniem indywidualnego Konta Użytkownika w Serwisie.
 2. Użytkownicy legitymujący się Dostępem do Serwisu upoważnieni są do korzystania on-line z bazy testów w zakresie wybranego przez siebie abonamentu.
 3. Użytkownicy posiadający Konto w Serwisie uprawnieni są do korzystania on-line z bazy testów w zakresie wybranego przez siebie abonamentu oraz zamówionych usług dodatkowych.
 4. Usługi dodatkowe oferowane będą Użytkownikom w trakcie korzystania z Serwisu za pośrednictwem dedykowanej zakładki albo wyświetlanych boxów informacyjnych. W celu zamówienia usług dodatkowych Użytkownik zobowiązany będzie do założenia Konta.
 5. Celem dokonania rejestracji, o której mowa w ust. 1 pkt. a-b powyżej wymagane jest przez zainteresowanego podanie: adresu e-mail lub konta Facebook, konta Google+ albo wypełnienie wygenerowanego przez Serwis formularza (w tym również podanie e-maila), podanie hasła które będzie przeznaczone do logowania się w Serwisie, udzielenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji Usług i akceptacja niniejszego Regulaminu.
 6. Korzystanie z Serwisu możliwe jest po spełnieniu wymogów Regulaminowych, poprzez każdorazowe zalogowanie się, podczas którego Użytkownik podaje adres e-mail lub konto Facebook lub Google+ albo login i hasło wskazane przy rejestracji w Serwisie. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa posiadanego hasła przed dostępem osób nieuprawnionych.
 7. Na wskazany podczas rejestracji adres e-mail wysłany zostanie link aktywacyjny. Użytkownik odpowiada za poprawność i prawdziwość wszelkich udzielonych przez siebie w trakcie rejestracji informacji. Podawanie nieprawdziwych danych jest zabronione i skutkować będzie pełną odpowiedzialnością Użytkownika z tego tytułu względem Usługodawcy.
 8. Ponadto w trakcie rejestracji (a także w trakcie korzystania z Serwisu) Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Usługodawcę jego danych osobowych w celach marketingowych oraz udzielenia zgody na otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną.
 9. Zgoda wskazana w ust. 5 powyżej tj. na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Usług jest dobrowolna, przy czym aby zainteresowany mógł zarejestrować się w Serwisie wymagane jest zezwolenie zainteresowanego na wykorzystywanie swoich danych osobowych w tym celu.

§ 3

Korzystanie z Serwisu

 1. Użytkownik każdorazowo składając w Serwisie zamówienie na Usługę zawiera z Usługodawcą Umowę dostępu do Usług, w ramach której po uiszczeniu za pośrednictwem Serwisu Płatności Opłaty, Usługodawca wykona na rzecz Użytkownika zamówioną Usługę. Użytkownik każdorazowo składa zamówienie na Usługę poprzez box informacyjny umieszczony w Serwisie, postępując zgodnie z wyświetlonymi w nim wskazaniami.
 2. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma od Usługodawcy wiadomość e-mailową zawierającą potwierdzenie przyjęcia zamówienia, ze wskazaniem wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 3. Termin realizacji usług biegnie od chwili otrzymania przez Usługodawcę Opłaty, przez czas wskazany w zamówieniu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wskazania szczególnych zasad uzyskania dostępu do Serwisu, w tym poprzez Kod Promocyjny. Do praw i obowiązków osób, którym Usługodawca umożliwił taki dostęp stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Zawartość Serwisu (w tym treści i materiały), udostępniana Użytkownikowi na podstawie Umowy o Dostęp do Usług, stanowi przedmiot autorskich praw majątkowych Usługodawcy i jako taka jest chroniona przez prawo, na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku i konwencji międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska.
 6. Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do powstrzymania się od: działań mogących zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w tym mogących utrudnić korzystanie z Serwisu innym Użytkownikom, działań mogących naruszyć prywatność albo dobre imię Użytkowników Serwisu, działań naruszających dobre imię Usługodawcy i partnerów z nim współpracujących, innych zachowań, które mogą zostać uznane za oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem Serwisu, w tym wykorzystywanie złośliwego oprogramowania, zabrania się podszywanie się pod inne osoby.
 7. W przypadku zaistnienia któregokolwiek z przypadków wskazanych w ust. 6 Usługodawca uprawniony będzie do anulowania rejestracji w Serwisie dokonanej przez takiego Użytkownika, po uprzednim wezwaniu go do zaprzestania naruszeń.
 8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość anulowanie rejestracji w Serwisie Użytkowników, którzy przez okres dłuższy niż 3 miesięcy od dnia zakończenia świadczenia Usług, nie dokonali logowania w Serwisie. Uwaga, anulowanie rejestracji nie jest możliwe w trakcie świadczenia zamówionych Usług.

§ 4

Zasady Płatności

 1. Użytkownik może złożyć za pośrednictwem Serwisu zamówienie dotyczące wybranej Usługi. Zamówienia mogą być składane w każdym czasie, za wyjątkiem okresów w których prowadzone będą prace techniczne Serwisu. Dla swojej ważności, każde zamówienie musi uzyskać akceptację, o której mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu.
 2. Składając zamówienie na świadczoną w ramach Serwisu Usługę, Użytkownik dokonuje wyboru rodzaju Usługi, sposobu płatności tj. rodzaju płatności i metody płatności - zgodnie z zasadami i warunkami dotyczącymi obsługi płatności poprzez Serwis Płatności udostępnionymi tutaj - oznaczenia danych osobowych na jakie ma zostać wystawiona faktura/paragon.
 3. Spośród metod płatności Użytkownik ma do wyboru: przelew elektroniczny, płatność kartą kredytową, płatność kartą debetową, płatności kartami płatniczymi za pomocą PayU.
 4. Zmiana zamówienia jest niemożliwa po dokonaniu przez użytkownika Opłaty.
 5. Opłata podana w Serwisie jest ceną zawierającą podatek VAT. Wiążąca jest cena podana w chwili składania przez Użytkownika zamówienia. Opłata pobierana jest z góry, jej uregulowanie jest niezbędne do rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 6. Aktualizacja Opłat nie będzie wymagała zmiany Regulaminu. W takiej sytuacji zaktualizowana Opłata będzie miała zastosowanie w przypadku zawierania nowej Umowy o dostęp do Usług.
 7. Autoryzacja transakcji płatności kartą kredytową/debetową dokonywana jest przez dany Serwis Rozliczeniowy przy współpracy z bankiem, który wydał kartę płatniczą. Dane wprowadzane do formularza autoryzacji transakcji dotyczące posiadacza karty (dane osobowe, numer karty) przekazywane są bezpośrednio do Serwisu Rozliczeniowego. Usługodawca nie gromadzi danych dotyczących kart, którymi dokonywane są płatności jak również jakichkolwiek innych danych udostępnianych przez Użytkownika przy dokonywaniu przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu Rozliczeniowego takich płatności za Usługę.

§ 5

Odstąpienie od Umowy

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o dostęp do Usług, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, o ile nie wyraził on uprzednio zgody na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o dostęp do Usług.
 2. Użytkownik będący konsumentem podczas składania zamówienia ma możliwość wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od Umowy o dostęp do Usług, pod rygorem utraty prawa odstąpienia od tej Umowy. W związku z wyrażeniem przez Użytkownika będącego konsumentem zgody na świadczenie Usług przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o dostęp do Usług, Użytkownik z chwilą udzielenia takiej zgody, traci przysługujące mu prawo do odstąpienia od tej Umowy.
 3. Użytkownik będący konsumentem, zgodnie z ust. 1 powyżej może odstąpić od Umowy o dostęp do Usług składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z załączonego formularza nie jest obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone poprzez przesłanie go na adres: biuro@maturawglowie.pl.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy o dostęp do Usług wystarczy aby zostało ono wysłane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 5. W razie odstąpienia od Umowy o dostęp do Usług, uważa się ją za niezawartą. Opłaty zrealizowane przez Użytkownika w ramach Umowy zostaną mu zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostęp do Usług.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy o dostęp do Usług w sytuacji zmiany Regulaminu na zasadach określonych w Regulaminie. Rozwiązanie Umowy następuje na podstawie oświadczenia Użytkownika skierowanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@maturawglowie.pl .
 7. Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z uwagi na naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu albo odmowę udzielenia Usługodawcy zgód lub danych niezbędnych do świadczenia danej Usługi.

§ 6

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje składane przez Użytkownika w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu powinny być przesyłane na adres znajdujący się w Serwisie w zakładce "Kontakt" w formie pisemnej lub elektronicznej na adres tam wskazany.
 2. Reklamacja składana zgodnie z postanowieniami ust. 1 powinna zawierać: przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail). Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych elementów upoważnia Usługodawcę do wezwania Użytkownika do uzupełnienia reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 4. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może w szczególności skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje na temat dochodzenia takich uprawnień można znaleźć na stronach internetowych wyżej wymienionych instytucji oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Powyższy zapis ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi zgody Usługodawcy na udział w wskazanych w nim pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji.

§ 7

Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dowolnego, swobodnego modyfikowania, treści, materiałów, baz zadań znajdujących się w Serwisie.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań celem zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego stałej dostępności, z zastrzeżeniem okresowych przerw technicznych mających na celu rozwijanie Serwisu oraz eliminowanie awarii, o których Użytkownicy będą każdorazowo informowani.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cech użytkowych i możliwości Serwisu w tym zakresu oraz rodzaju Usług i funkcjonalności Serwisu, z uwzględnieniem postanowień § 8 ust. 1 Regulaminu.
 4. Usługodawca posiada prawo zrezygnowania z prowadzenia Serwisu po powiadomieniu o tym fakcie Użytkowników.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad Regulaminu oraz korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, dobrymi obyczajami, przepisami prawa polskiego.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian postanowień Regulaminu (w tym zmiany opisanych w nim zasad korzystania z Serwisu oraz świadczonych w jego ramach Usług). O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni z 14 - dniowym wyprzedzeniem. Informacja dotycząca zmian Regulaminu oraz daty ich wejścia w życie będzie komunikowana Użytkownikom drogą elektroniczną poprzez ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu oraz przesłanie informacji na adres e-mail podany podczas rejestracji w Serwisie.
 2. Użytkownik, który nie zgadza się na nową treść Regulaminu, uprawniony będzie do wypowiedzenia Umowy o dostęp do Serwisu w terminie 14 dni od daty poinformowania go o zmianach Regulaminu. W przypadku wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nowe postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania do takiego Użytkownika do czasu upływu czasu wypowiedzenia.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Matura w Głowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Administratora lub zmianę danych w funkcji modyfikacji profilu użytkownika dostępnej z poziomu serwisu po zalogowaniu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Użytkownik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie, jak i przepisach prawa. Wobec powyższego Usługodawca uprawniony jest do żądania od Usługodawcy złożenia określonych oświadczeń, przedłożenia dokumentów albo udostępnienia stosownych danych.
 5. Stwierdzenie nieważności któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie prowadzi do nieważności pozostałych jego postanowień. Usługodawca w sytuacji wskazanej w zdaniu pierwszym niniejszego punktu dokona stosownych zmian treści Regulaminu celem usunięcia powstałej nieważności.
 6. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.
 7. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku, dostępny będzie na stronie internetowej www.matmawglowie.plZAŁĄCZNIK Nr 2
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.