Program Poleceń

Broszura informacyjna Programu "Polecaj matmawglowie.pl" - pobierz

Program poleceń.pdfRegulamin Programu

„Polecaj matmawglowie.pl”

Obowiązuje od 01.02.2017 r. do 30.08.2017 r.


§ 1. Organizator Promocji

1. Program „Polecaj matmawglowie.pl” zwany dalej Programem organizowany jest przez MATURA W GŁOWIE Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskie 196/9, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000601156, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 5223053800 zwany dalej „Organizatorem”.

§ 2. Dane osobowe

1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Programu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników Programu: e-mail, imię, nazwisko, numer rachunku bankowego, PESEL będą przechowywane i przetwarzane w zakresie i celu przeprowadzenia niniejszego Programu w siedzibie Organizatora w Warszawie.

2. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z niniejszym Programem.

§ 3. Uczestnictwo w Programie

1. Program przeznaczony jest dla osób fizycznych, zwanych dalej „Uczestnikami Programu”, które spełniają łącznie poniższe warunki:

1) posiadają zarejestrowane konto w serwisie www.matmawglowie.pl ;

2) posiadają numer PESEL;

3) polecą Nowemu Klientowi Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie co najmniej jeden z poniżej wymienionych produktów:

a) Pakiet 1-miesięczny

b) Pakiet 3-miesięczny

c) Pakiet 6-miesięczny

4) wyślą opinię na temat Serwisu matmawglowie.pl i wyrażą zgodę na jej publikację na stronie Serwisu na prośbę Organizatora

§ 4. Czas trwania Programu

1. Program trwa od dnia 1 lutego 2017 roku do 30 sierpnia 2017 roku.

2. Zakończenie Programu nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Programu w okresie jego trwania.

§ 5. Warunki uczestnictwa w Programie

1. Aby zostać Uczestnikiem Programu, należy podczas jego trwania spełnić, poniższe warunki z zachowaniem ich kolejności:

1) zarejestrować się w serwisie www.matmawglowie.pl poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego w serwisie Programu na stronie https://matmawglowie.pl/uzytkownik/rejestracja/ oraz potwierdzić rejestrację poprzez aktywację linku wysyłanego do każdego Uczestnika Programu drogą mailową na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

Prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny powinien zawierać adres e-mail Uczestnika Programu oraz wybrane przez niego hasło do serwisu. Ponadto wypełniony formularz rejestracyjny powinien zawierać zgodę Uczestnika Programu na Regulamin Serwisu.

2) wyrazić chęć przystąpienia do Programu, poprzez wysłanie na adres polecam@maturawglowie.pl maila o treści zgodnej z poniższym formularzem podając swoje dane osobowe w odpowiednich polach:

Imię: ……………………………………........................

Nazwisko ……………………………………….............

e-mail……………………………………......................

PESEL…………………………………….....................

Nr rachunku bankowego …………………………......

3) polecić produkt, o którym mowa w § 3.1.3 innej osobie i przekazać jej swój adres e-mail użyty do rejestracji w Serwisie; Przy czym polecenie produktu, o którym mowa w § 3.1.3 musi nastąpić po prawidłowej rejestracji Uczestnika Programu w Programie, o którym mowa w punkcie 1) powyżej

2. Każdy Uczestnik Programu może zarejestrować się w Programie tylko raz.

3. Nowy Klient to taki, który nie posiada obecnie konta w serwisie www.matmawglowie.pl, ani nie posiadał go po 15 stycznia 2017 roku i:

1) wykupi przynajmniej jeden z produktów o których mowa w § 3.1.3. i który prześle Wniosek na adres polecam@maturawglowie.pl w formie wiadomości w treści, której poda adres email osoby polecającej (Uczestnika Programu), który od niej otrzymał. Wiadomość musi być wysłana z adresu, który Nowy Klient użył do rejestracji w serwisie i za pomocą którego dokonał zakupu produktu(ów).

4. Wnioski nie zawierające prawidłowo wskazanego adresu email, należącego do osoby polecającej nie będą uznawane za polecenie.

§ 6. Zasady nagradzania za polecenie produktów

1. Uczestnik Programu, który w okresie trwania Programu spełnił warunki, określone w § 5.1 otrzyma nagrodę pieniężną, zwaną dalej „Premią”, w wysokości:

1) 20% wartości wykupionych i opłaconych produktów przez poleconego Nowego Klienta o których mowa w §3.1.3., które wykupi on w przeciągu 365dni od rejestracji.

§ 7. Wypłata Premii

1. Należne Premie za polecenie produktów będą wypłacane Uczestnikom Programu po 21 dniu kalendarzowym miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym warunki jej otrzymania zostały spełnione i nie później, niż do końca tego miesiąca.

2. Łączna wartość Premii wypłaconej Uczestnikowi Programu w każdym miesiącu Programu nie może przekroczyć kwoty 750 złotych. Jeśli Uczestnik Programu skumuluje kwotę Premii przewyższającą 750 złotych, otrzyma w ramach najbliższej wypłaty kwotę 750 złotych, natomiast kwota pozostała zostanie wypłacona w ramach kolejnej wypłaty, o ile Uczestnik Programu spełni warunek o którym mowa w §6.

3. Premia wypłacana jest na rachunek bankowy Uczestnika Programu podany przy rejestracji do Programu. Premia nie będzie wypłacona na rachunki walutowe, rachunek lokaty oraz na rachunek firmowy.

4. Uzyskana Premia pieniężna podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

5. W przypadku zamknięcia przez Uczestnika Programu rachunku, o którym mowa w § 7.3 powyżej, Uczestnik Programu traci prawo do Premii.

§ 8. Reklamacje

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik Promocji może składać na zasadach opisanych w Regulaminie Serwisu www.matmawglowie.pl , z zastrzeżeniem ust.2.

2. Reklamacje kierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz w formie pisemnej na adres Organizatora, należy składać z dopiskiem „Promocja Polecam matmawglowie.pl 2017”.

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia z powództwem do Sądu powszechnego.

4. Spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem mogą być rozstrzygane polubownie.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:

1) w siedzibie Organizatora

2) na stronie internetowej www.matmawglowie.pl

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Programu „Polecam matmawglowie.pl ”.

3. Uczestnik Programu wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej dotyczącej działalności Programu z następujących adresów e-mail pozostających w domenach matmawglowie.pl oraz maturawglowie.pl.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają: Regulamin Serwisu matmawglowie.pl, Polityka Prywatności Serwisu matmawglowie.pl oraz Polityka Cookies Serwisu matmawglowie.pl


MATURA W GŁOWIE Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskie 196/9, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000601156, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5000,00zł wpłacony w całości.