Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu www.matmawglowie.pl jest Matura w Głowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 196/9, 02-486 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000601156, NIP 5223053800, REGON 36371173100000.

Matura w Głowie Sp. z o.o. jako właściciela serwisu internetowego www.matmawglowie.pl (dalej: Serwis) dba o ochronę prywatności użytkowników serwisu w tym ochronę danych osobowych, dokonując wszelkich starań, aby ochrona ta była przestrzegana.

Dane osobowe użytkowników Serwisu są przetwarzane w celu świadczenia w ramach Serwisu usług drogą elektroniczną i w celu wskazanym w dodatkowym formularzu zgody wyświetlanym w Serwisie, który został dobrowolnie zaakceptowany przez użytkownika.

Wszelkie dane osobowe użytkowników Serwisu są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29.07.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wobec powyższego użytkownikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania (weryfikacji, modyfikacji, usunięcia).

Matura w Głowie Sp. z o.o. będzie przetwarzała dane osobowe użytkowników wyłącznie za uprzednią zgodą użytkownika. W zależności od udzielonego rodzaju zgody dopuszczalne będzie wykorzystywanie danych osobowych użytkownika w prawnie usprawiedliwionym celu usługodawcy albo w celach marketingowych oraz na potrzeby przesyłania użytkownikowi informacji handlowych drogą elektroniczną. Informacje handlowe przesyłane drogą elektroniczną będą dotyczyły produktów/usług Matura w Głowie Sp. z o.o., a także jego partnerów.

Matura w Głowie Sp. z o.o., nie gromadzi i nie przetwarza danych zbieranych w trakcie realizacji płatności za pośrednictwem Serwisów Rozliczeniowych.

Administrator bez uprzedniej zgody użytkownika nie będzie rozporządzał danymi osobowymi na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej, w szczególności dokonując obrotu danymi osobowymi. Przy czym Administrator zastrzega sobie możliwość udostępniania danych osobowych podmiotom trzecim na potrzeby ich przetwarzania w związku z realizacją świadczeń w ramach Serwisu.

Zgody wyrażone przez użytkownika w ramach Serwisu mogą być w każdej chwili odwołane. Użytkownik musi mieć świadomość konsekwencji odwołania zgód obligatoryjnych, o których mowa w Regulaminie Serwisu. Korespondencję w powyższym zakresie należy kierować na adres: biuro@maturawglowie.pl

Dane osobowe użytkowników bez ich zgody mogą być udostępniane podmiotom trzecim w ramach obowiązujących przepisów prawa tj. organom państwa uprawnionym do ich otrzymywania.

Matura w Głowie Sp. z o.o. W ramach Serwisu używa plików Cookies, zgodnie z Polityką Cookies dostępną tutaj.

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron www. tym samym właściciel Serwisu nie odpowiada za zasady prywatności obowiązujące na tych stronach.

Wszelką korespondencję w sprawie Polityki Prywatności należy kierować na adres: biuro@maturawglowie.pl

Zmiany Polityki Prywatności komunikowane będą użytkownikom Serwisu poprzez ich publikację na stronie Serwisu.